O nás

Čo je to ADOS?

ADOS poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v prirodzenom prostredí pacienta, teda doma, alebo v náhradnom prostredí kde sa pacient nachádza / domov dôchodcov, sociálne zariadenie, na návšteve…/ Ošetrovateľskú, zdravotnú starostlivosť poskytujú profesionálne sestry, ktoré absolvovali ku svojmu zdravotníckemu vzdelaniu špecializáciu v odboroch príslušných pre komunitné ošetrovateľstvo a neustále sa ďalej vzdelávajú.

Ošetrovateľská starostlivosť je starostlivosť sestry poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu osobe alebo skupine osôb pri predchádzaní chorobám, pri podpore a udržaní zdravia, pri liečení chorôb a pri umieraní. Ošetrovateľská starostlivosť je súčasťou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v školách a v školských zariadeniach, v domácom prostredí chorého, v pracovnom prostredí, humanitných centrách  a všade tam, kde sa osoba vyžadujúca ošetrovateľskú starostlivosť nachádza.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je jednou z najstarších foriem komplexnej holisticky ponímanej starostlivosti o pacienta, ktorý vďaka nej ani v chorobe nemusí opustiť svoje sociálne prostredie.

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre pacienta navrhuje:

– lekár u ktorého je pacient evidovaný

– odborný lekár (chirurg, dermatológ, neurológ, urológ, gynekológ, internista)

Služby agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú určené pacientom, ktorí potrebujú dlhodobú odbornú starostlivosť. Podmienkou pre domácu starostlivosť je, aby zdravotný stav dovoľoval liečbu v domácom prostredí.

Rozsah a doba poskytovanej zdravotnej starostlivosti závisí od posúdenia revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne

V našej agentúre vykonávajú ošetrovateľskú starostlivosť skúsené sestry s príslušným   vzdelaním. Sú registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).  Všetky naše sestry sú evidované i na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) a majú pridelený vlastný kód zdravotníckeho pracovníka.

Naším cieľom je:

-zabezpečiť komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v koordinácii s ambulantnou i ústavnou starostlivosťou o pacienta, ako aj s opatrovateľskou službou.

-humanizovať ošetrovateľskú starostlivosť o chorých.

-zabezpečiť dostupnosť domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre každého.

-zvýšiť zdravotné povedomie a zodpovednosť populácie za telesné a duševné zdravie.

-presvedčiť spoločnosť o opodstatnení ADOS z dôvodov úspory finančných prostriedkov vďaka skráteniu hospitalizácie dlhodobo a chronicky chorých.

Náš tím

null

Mgr. Zuzana Ščípová

Sestra

Erika Cibulová

Sestra

Potrebujete naše služby?